مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد

 

 

                                                          

سید سجاد هاشمی - رئیس هیئت مدیره                 سیاوش حقیقی- نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 نام شرکت: راشیــران                                              نام شرکت: اریان سپهر

                                                             

مرتضی اسلام زاده - عضو هیئت مدیره                          محمدحسن مرجانی - عضو هیئت مدیره

 نام شرکت: روناک یکتا                                              نام شرکت: راسان

 

                                                         

محسن تورانی- عضو هیئت مدیره                     علی اکبر رحمانی - عضو هیئت مدیره

نام شرکت: چدنیت صدر                                          نام شرکت: چینی میلاد

 

محسن مـلائی - عضو هیئت مدیره                

نام شرکت: گوهرقطعه پارسیان