مسابقات جام فجر

شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد

رشته: تنیس روی میز

 

رشته: دومیدانی