آتش سوزی ، بلای جان خطوط تولید و تعطیل شدن واحدهای صنعتی

 

تشریح حادثه: 

 • حادثه اول: حریق در انبارهای تولید پوشال

          حادثه در اواخر شب در محل انبار چوب مصرفی و پالت ها اتفاق میفتد. به دلیل وزش باد، حریق گسترش یافته و به دیوارهای کارگاهتولید پوشال و             انبار چوب مصرفی می رسد.

 • حادثه دوم: آتش سوزی در انبار یک صنعت روشنایی

         در ساعت 20، بعد از ساعت کاری، نگهبان متوجه خروج دود از سالن انبار شده و بلافاصله با تیم آتش نشانی شهرک تماس حاصل می شود. بعد از          حدود چهار ساعت موفق به مهر آتش می شوند. خسارت این حادثه حدود 3 میلیارد تومان برآورد شده است.

 • حادثه سوم: از بین رفتن انبار در یکی از شرکت شهرک ها

           واحد مذکور به عنوان انبار مخازن ثانویه متانول در نظر گرفته شده بود. در یکی از عملیات های تخلیه، پمپ در قسمت سیم های دینام دچار اتصالی              شده و جرقه حاصل موجب بروز آتش در محوطه سوله و تهایتاً به تانکر حمل رسیده و موجب آتش سوزی می شود.

 • حادثه چهارم: آتش سوزی در انبار یک شرکت سنگبری

           آتش سوزی در انبار مواد و تجهیزات پلاستیکی یکی از شرکت های سنگبری اتفاق میفتد .

 

تجزیه وتحلیل حادثه

علت اولیه

حادثه اول: استعمال سیگار 

حادثه دوم: اتصالی سیم های برق

حادثه سوم: اتصالی در سیم های پمپ تخلیه

حادثه چهارم: نوسانات برقی در پی وزش باد شدید در ساعات شب و اتصالی سیم برق اتاق

 

علت ریشه ای:

 • عدم تعهد مدیران ارشد مجموعه در مباحث ایمنی
 • عدم کنترل و نظارت بر ایمنی تجهیزات مورد استفاده
 • عدم آموزش کافی در حوزه مخاطرات حریق در هر چهار حادثه
 • عدم اجرای برنامه ارزیابی ریسک های حریق در هر یک از واحدهای مذکور
 • عدم تناسب ظرفیت و توان تجهیزات مورد استفاده با مقادیر نامی تعریف شده

 

دلایل عدم تاثیر اقدامات کنترلی موجود:

 • عدم استفاده از تجهیزات تحت شبکه کشف، اعلام و اطفاء حریق در مجموعه
 • اقدامات کنترلی موجود با ریسک حریق تعریف شده در مجموعه همخوانی ندارد.

 

راهکارهای فنی پیشنهادی:

 • تجهیز کارگاه به وسایل و تجهیزات کافی پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی و آموزش افراد
 • استفاده از خاموش کننده های سودااسید و مواد کف در آتش سوزی های دارای جریان الکتریسیه و عدم استفاده از آب
 • پیش بینی و نصب سیستم اتصال زمین و امکان قطع برق دستگاه های واجد شرایط بروز حریق
 • نصب برچسب راهنمای اطفاء حریق روی دستگاه ها
 • در محدوده احتمالی حریق، کاشف حریق متناسب با ماهیت آن نصب شود
 • رعایت مفاد آیین نامه حفاظت تأسیسات الکتریکی در کارگاه ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی، تجهیز سیستم الکتریکی موجود به تجهیزات مستقر در کارخانه (بالاخص سیم کشی کارخانه) 
 • رعایت مفاده ماده 2 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و برنامه ریزی واحدهای صنعتی دارای پتانسیل خطر آتش سوزی به منظور ارزیابی میزان این پتانسیل، طراحی و استقرار تجهیزات مورد نیاز در جهت خودکفایی و ارتقاء توانایی مقابله با حریق های احتمالی از سوی واحدهای صنعتی
 • رعایت مفاد آیین نامه های حفاظتی مواد قابل اشتعال و عدم مجاورت مواد قابل اشتعال با دستگاه های گرم کننده مانند بخاری و ...
 • تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری )ERP) بر اساس میزان خطرپذیری واحدهای صنعتی و تشکیل کمیته بحران و تیم های آتش نشانی و برگزاری مانورهای آزمایشی بر اساس سناریوهای از پیش تعیین شده