عدم استفاده و به کار گیری سیستم های حفاظتی در عملیات کار در ارتفاع پیامدهای جبران ناپذیر را به جا می گذارد.

 

حادثه اول: فرد در ارتفاع 6 متری از سطح زمین مشغول جوشکاری قطعات روی اسکلت فلزی بوده که به دلیل از دست دادن تعادل و نداشتن تجهیزات ایمن سقوط کرده و جان خود را از دست می دهد.

حادثه دوم: کارگر حادثه دیده حین باز کردن قالب بتن ریزی بوده است که هنگام حرکت روی قالب ارتفاع 4 متری سقوط کرده و در اثر جراحات شدید فوت می کند.

حادثه سوم: در یک واحد صنعتی ساعت 8 صبح تسمه نقاله جهت انتقال مواد اولیه به داخل فرآیند روشن می شود. در این حین کارگر در ارتفاع 3 متری از نوار نقاله در حال حرکت می باشد و به علت تراکم گرد و غبار منتشره از نوار نقاله و کوتاه بودن دیوار جداکننده بین مواد اولیه و تسمه نقاله سقوط می کند و از ناحیه قفسه سینه و ریه ها به شدت آسیب می بیند.

 

تجزیه و تحلیل علت حادثه:

 • حادثه اول: سقوط از ارتفاع به علت از دست دادن تعادل
 • حادثه دوم: سقوط از ارتفاع به علت لیز خوردن پا از روی تکیه گاه
 • حادثه سوم: سقوط از ارتفاع به علت دید ناکافی

 

علت ریشه ای:

 • ضعف مدیریت سیستم HSEE شرکت ها در شناسایی به موقع مخاطرات و مدیریت ریسک کار در ارتفاع

 

راهکارهای فنی جهت پیشگیری از تکرار حادثه:

حادثه اول:

 • استفاده از کمربند ایمنی و اتصال طناب ایمن به خصوص در زمان راه رفتن روی ساختار
 • استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
 • اخذ پرمیت کار در ارتفاع قبل از شروع کار
 • استفاده از سبد حمل نفر 

 

 

حادثه دوم:

 • استفاده از داربست یابوگی ایمن حین قالب بندی جهت ایجاد سکوی کار ایمن
 • استفاده از کمربند ایمنی
 • آموزش کارکنان
 • فیکس و تکمیل کردن تخته های روی داربست جهت جابه جایی راحت و ایمن اپراتور

 

حادثه سوم:

 • نصب حفاظ روی سکو
 • تهیه لیست خطرات و نصب آن در محل مربوطه
 • آموزش کارکنان در خصوص خطرات موجود در محیط کار