رادیو اقتصاد - برنامه چالش

موضوع گفتگو: بررسی وضعیت آب و برق در شهرک های صنعتی

                  دلیل وجود نقصان در این زمینه و عملکرد دولت و وزارت نیرو در این خصوص


کارشناس:     محمد ابراهیمیان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا

                  علی اکبر رحمانی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد


زمان پخش: 18 مرداد ماه سال 1395، ساعت 14


لینک مستقیم: http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=19&d=8/8/2016%202:00:00%20PM&t=14:00

                   http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=19&d=8/8/2016%203:00:00%20PM&t=15:00

                   http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=19&d=8/8/2016%203:30:00%20PM&t=15:30