فرم ثبت مشکلات صاحبان صنایع شهرک

دپارتمان آموزش و پژوهش شهرک صنعتی عباس آباد
درراستای حل مشکلات صاحبان صنایع مستقر در شهرک های صنعتی
آماده دریافت مسائل و مشکلات مربوط به صنعت
با همکاری اساتید برجسته دانشگاه های مورد تفاهم دپارتمان
و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها

نام واحد صنعتی:

       نوع فعالیت:

    شماره تماس:

             آدرس:

                     

   شرح مشکل: