قابل توجه صاحبان محترم صنایع شهرک صنعتی عباس آباد

پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت خدماتی، متقاضیان برای سهامدار شدن در شرکت فوق به ساختمان فنآوری، طبقه دوم، خانم شاملو مراجعه نمایند