قانون تاسيس صندوق ضمانت صنايع كوچك
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک كه با عنوان لايحه تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک و متوسط از سوي دولت به شماره 25554/27400 مورخ 12/5/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ 24/9/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد, دراجراي اصل يکصد و بيست ‎و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‎گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره 57938
15/10/1383

وزارت صنايع و معادن
قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک که در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست‎وچهارم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 108325/72 مورخ 6/10/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است, به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‎گردد.
رييس جمهورـ سيدمحمد خاتمي

قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎ گذاري صنايع کوچک
ماده واحده ـ به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه‎گذاري بخش غيردولتي در صنايع کوچک, کوتاه کردن مدت زمان اجراي طرحهاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي, با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرحهاي مذکور, به دولت اجازه داده مي‎شود «صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک» را زير نظر وزارت صنايع و معادن تأسيس نمايد .سرمايه اوليه صندوق ياد شده مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال خواهد بود که در مدت دو سال در قانون بودجه کل کشور تأمين خواهد شد. اساسنامه و شرح وظايف صندوق مزبور توسط وزارت صنايع و معادن و همکاري وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي, جهادکشاورزي, بازرگاني, بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور, ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ « صنايع کوچک» در اين قانون به صنايعي اطلاق مي‎شود که شاغلين در آن صنعت کمتر از پنجاه (50) نفر نيروي انساني باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست‎وچهارم آذرماه يکهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل