اولویت ها و راهبردهای فوری در حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) در سال 96